KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni Dağ Grup Spor Turizm Eğlence Ticaret Anonim Şirketi (“Dağ Grup”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda; kullanıcılarımızınkişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve korunmasına ilişkin olup, ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.Dağ Grup’un işbu metne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. İşbu beyanın kurumumuzca kısmen veya tamamen güncellenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek ve internet sitemizwww.daggrup.com.tr aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

1. VERİ SORUMLUSU

  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Dağ Grup Spor Turizm Eğlence Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamdaişlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplananad-soyad, e-posta adresi, teknik cihaz bilgileri, site içi kullanım bilgileri ve demografik bilgilerKanun’da öngörülen temel ilkelere uygun, sayılan amaçlarla sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla,Dağ Gruptarafından iletişim hizmetlerinin sağlanması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşteri hizmetleri sağlanması, hizmetlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Dağ Grup tarafındanyasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmetlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek önerilmesiamaçları doğrultusundayurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerlepaylaşabilecek, sınıflandırabilecek, profilleme için kullanılabilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

 Uygulama ve site içeriğinde Google Adwords, GoogleAnalyticsile sağlanan demografik bilgilerhedef kitleyi derlemek amacıyla kullanılmakta olup herhangi bir kişisel veri (isim,soyad, T.C. Kimlik No, vb.) içermemektedir.

 Kişisel verileriniz Dağ Gruptarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. Bu süreç kapsamında kişisel verileriniz; üyelik formları veiş ortaklarımız kanallarıyla açık rızanızın elde edilmesine ya da Kanun’da öngörülen diğer istisnalaradayanılarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)     Kanuna ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

h)    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  1. BAŞVURU USULÜ VE İÇERİĞİ

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

a)    Konak Mah. Barış (120) Sk. No:3/2 Nilüfer Bursa merkez adresine yazılı olarak veya;

b)   Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle   info@daggrup.com.tr elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

 Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

 Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

a)    Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,

b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c)    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

d)   Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve

e)    Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır.

  1. BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

Şirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

 

 

 


AYDINLATMA METNİDağ Group

2015 © Tüm hakları saklıdır.

--

islami sohbetler islami sohbet dini sohbetler dini sohbet islami sohbet islami chat dini chat islami sohbet instagram takipci satin al